سربرگ

به پارس دوک خوش آمدید

مدیریت منابع انسانی

نام کتاب: مدیریت منابع انسانی | یکی از مهم ترین نوآوری های قرن حاضر پدید آمدن سازمان های نوین است. توفیق این سازمان ها در گرو استفاده موثر از منابع و ترکیب کارآمد در اجرای راهبردهای سازمانی آن هاست. محور هر دو راهبرد و سیاست سازمانی، و هرگونه بهره گیری از منابع، افراد سازمان هستند. در سال های اخیر سازمان ها بر آن شده اند تا واحدی هم تراز با نام واحد مدیریت منابع انسانی......

نویسنده : دکتر نسرین جزئی

دسته بندی : مدیریت، اقتصاد، بازرگانی

وضعیت : موجود است


103000

این محصول را در شبکه های اجتماعی زیر به اشتراک بگذارید:

مقدمه کتاب مدیریت منابع انسانی

یکی از مهم ترین نوآوری های قرن حاضر پدید آمدن سازمان های نوین است. توفیق این سازمان ها در گرو استفاده موثر از منابع و ترکیب کارآمد در اجرای راهبردهای سازمانی آن هاست. محور هر دو راهبرد و سیاست سازمانی، و هرگونه بهره گیری از منابع، افراد سازمان هستند. در سال های اخیر سازمان ها بر آن شده اند تا واحدی هم تراز با نام واحد مدیریت منابع انسانی ایجاد کنند.

در فصول اولیه، ضمن بحث درباره مدیریت منابع انسانی و سیر تکاملی آن، به دستیابی در زمینه برتری رقابتی توسط مدیریت منابع انسانی خواهیم پرداخت، طراحی و تجزیه و تحلیل شغل و برنامه ریزی نیروی انسانی به منظور تعیین نیازهای سازمان به نیروی انسانی مورد بررسی قرار گرفته است. فرآیند نیرویابی، گزینش، انواع آزمون های استخدامی و بالاخره آموزش و توسعه شاغلین در سازمان مبحث بعدی کتاب را تشکیل می دهد. ارزشیابی عملکرد، مدیریت جبران خدمت، و سیستم های انگیزشی پرداخت متعاقبا مورد بحث قرار گرفته است. به دلیل اهمین موضوع های بهداشت و ایمنی محیط کار و کمک به جلوگیری از حوادث محیط کار، چالش های روابط کارکنان، و ممیزی عملکرد مدیریت منابع انسانی آخرین بخش کتاب از این مباحث تشکیل شده است.

کتاب مدیریت منابع انسانی

هدف اصلی کتاب حاضر که آمیزه ای است از تجربه آموزشی مولف در حوزه مدیریت، به ویژه دوره مدیریت منابع انسانی و دستاوردهای مشاوره برای صنایع مختلف کشور، بیان و تشریح واحد انسانی در ارتباط با کارکنان است. ویراست جدید برای تمام کسانی که مایل اند برداشت جامعی از مدیریت منابع انسانی داشته باشند تدوین شده است. مولف در این ویراست پنج فصل به کتاب افزووده و کوشیده است به موضوع های جدیدی که وارد قلمرو عملکرد مدیریت منابع انسانی شده اند نیز بپردازند. برای اولین بار در این کتاب فصلی به بحث درباره اشتغال زنان اختصاص یافته و نقش مدیریت منابع انسانی در قبال آن ها مورد توجه قرار گرفته است.

برای خرید کتاب مدیریت منابع انسانی روی دکمه سبد خرید کلیک کنید.

فهرست کتاب مدیریت منابع انسانی

 • فصل اول: مدیریت منابع انسانی، دیدگاهی کلی
 • ماموریت های مدیریت منابع انسانی
 • فعالیت های مدیریت منابع انسانی: چند مدل نمونه
 • خلاصه فصل
 • فصل دوم: مدیریت منابع انسانی و چالش های محیطی
 • سیر تکامل منابع انسانی
 • چالش های بیرونی
 • چالش های سازمانی
 • چالش های حرفه ای
 • چشم انداز مدیریت منابع انسانی
 • خلاصه فصل
 • فصل سوم: مدیریت منایع انسانی در محیطی پویا
 • جهانی شدن و آثار آن بر مدیریت منابع انسانی
 • تنوع نیروی کار
 • الزامات در حال تغییر مهارتها
 • کوجک کردن سازمان
 • مدیریت کیفیت جامع
 • مهندسی مجدد فرآیندهای کار برای کارایی بهبود یافته
 • نیروی کار اقتضایی
 • کارکنان اقتضایی و آثار آن بر مدیریت منابع انسانی
 • محلهای غیر متمرکز کار
 • درگیر کردن کارکنان
 • خلاصه فصل
 • فصل چهارم: مدیریت منابع انسانی و اشتغال زنان
 • زنان و اشتغال
 • موانع و چشم انداز
 • خلاصه فصل
 • فصل پنجم: برتری رقابتی توسط مدیریت منابع انسانی
 • برتری رقابتی
 • مدیریت منابع انسانی به عنوان یک برتری رقابتی
 • مهارتهای مورد نیاز مدیریت منابع انسانی برای رقابتی بودن
 • خلاصه فصل
 • فصل ششم: عوامل موثر در عملکرد سازمانی
 • مدلی از عملکرد سازمانی
 • نقش مدیریت منابع انسانی
 • عوامل مالی و تکنولوژیکی
 • فلسفه مدیریت و شیوه رهبری
 • انگیزش و عملکرد فردی و تیمی
 • فرهنگ و فضای سازمانی
 • چه نوع سازمانی ایجاد می کنیم؟ و پیامدهای آن چیست؟
 • خلاصه فصل
 • فصل هفتم: طراحی و تجزیه و تحلیل شغل
 • اطلاعات تجزیه و تحلیل شغل، دیدگاهی کلی
 • جمع آوری اطلاعات تجزیه و تحلیل شغل
 • کاربردهای اطلاعات تجزیه و تحلیل شغل
 • استانداردهای عملکرد شغل
 • سیستم اطلاعاتی منابع انسانی
 • دیدگاهی کلی از طراحی شغل
 • جا به جایی کارایی با علائق رفتاری
 • روشهای طراحی شغل
 • مهندسی مجدد در طراحی شغل
 • نقش واحد منابع انسانی
 • خلاصه فصل
 • فصل هشتم: برنامه ریزی نیروی انسانی
 • فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی
 • تقاضا برای منابع انسانی
 • عرضه منابع انسانی
 • اجرای برنامه های منابع انسانی
 • خلاصه فصل
 • فصل نهم: فرآیند نیرویابی
 • محدودیت های فرآیند نیرو یابی
 • منبع تامین نیرو
 • فرم تقاضای شغلی
 • خلاصه فصل
 • فصل دهم: گزینش
 • گزینش، دیدگاهی کلی
 • مراحل و گامهای گزینش
 • خلاصه فصل
 • فصل یازدهم: آموزش و توسعه
 • مراحل و گام های آموزش و توسعه
 • روش های آموزش و توسعه
 • ارزشیابی آموزش و توسعه
 • توسعه منابع انسانی
 • خلاصه فصل
 • فصل دوازدهم: ارزشیابی عملکرد
 • دلایل استفاده از ارزشیابی عملکرد
 • تعیین ضوابط
 • روشهای درجه بندی
 • چه کسی ارزشیابی را انجام می دهد؟
 • اجرای ارزشیابی
 • خطاهای ارزیابی کنندگان- واقع گرایی
 • قانون و ارزشیابی
 • خلاصه فصل
 • فصل سیزدهم: مدیریت جبران خدمت
 • اهداف مدیریت جبران خدمت
 • تجزیه و تحلیل شغل
 • ارزشیابی شغل
 • بررسی های حقوق و دستمزد
 • قیمت گذاری شغل
 • تراکم پرداخت
 • شرایط بدون تغییر وضعیت شغلی
 • سیستم دوگانه دستمزد
 • خلاصه فصل
 • فصل چهاردهم: سیستمهای انگیزشی و مشارکت در منافع
 • سیستم های انگیزشی پرداخت و مشارکت منافع
 • سیستم های انگیزشی پرداخت
 • نگرش های مشارکت در منافع
 • خلاصه فصل
 • فصل پانزدهم: مزایا و خدمات
 • نقش مدیریت جبران غیر مستقیم
 • مزایای بیمه
 • مزایای تامین کارکنان
 • مزایای مرخصی
 • مزایای برنامه ریزی کار
 • اجرای برنامه های مزایا و خدمات
 • خلاصه فصل
 • فصل شانزدهم: بهداشت و ایمنی
 • دلایل ایجاد حوادث
 • توسعه برنامه های بهداشت و ایمنی
 • مدیریت فشارهای روانی
 • خلاصه فصل
 • فصل هفدهم: چالشهای روابط کارکنان
 • نقش واحد منابع انسانی
 • کیفیت زندگی کاری از طریق درگیر کردن کارکنان
 • کیفیت زندگی کاری و درگیر کردن کارکنان
 • عملیات روابط کارکنان
 • ظهور چالش های روابط کارکنان
 • خلاصه فصل
 • فصل هجدهم: راهبردهای مشارکتی برای بهبود سازمان
 • بهبود سازمان و مشارکت کارکنان
 • ایجاد مهارت های میان فردی و کار گروهی در حل مشکل
 • راهبردهای بهبود جامع
 • نقش واحد منابع انسانی
 • خلاصه فصل
 • فصل نوزدهم: مدیریت منابع انسانی بین المللی
 • مدیریت منابع انسانی بین المللی
 • خلاصه و نقش واحد مدیریت منابع انسانی
 • فصل بیستم: چشم انداز مدیریت منابع انسانی
 • ممیزی عملکرد مدیریت منابع انسانی
 • جهانی شدن، تنوع و زمینه های محیطی
 • نقش های آتی متخصصین منابع انسانی
 • خلاصه فصل
 • منابع و ماخذ
 • منابع فارسی
 • منابع انگلیسی

شابک: 4-469-312-964-978

تعداد صفحات: 489

ناشر: انتشارات نی

سال انتشار: چاپ سیزدهم، 1398

عرض: 16.5

ارتفاع: 23.5

ثبت نظر

امتیاز شما:
 • 4000 طرح خطی طراحی لباس حرفه ای

  دسته بندی: طراحی، خیاطی، نساجی
  نام کتاب: 4000 طرح خطی طراحی لباس حرفه ای| این کتاب به دلیل وجود بیش از 4000 طرح یقه، آستین، دامن و انواع لباس بهترین مرجع بشری یادگیری طراحی و حتی جزئیات چین و چروک ها و همچنین برای ایده گرفتن و ادغام کردن انواع مدل لباس می باشد. چرا کتاب 4000 طرح خطی برای طراحان لباس و دانشجویان این رشته مفید می باشد.  با توجه به به روز نبودن سرفصلهای دانشگاهی و همچنین محدود بودن زمان آموزشی مؤسسات آموزشی طراحان لباس هیچوقت نمی توانند طراحی تمامی لباسها، یقه ها، آستین ها و جزئیات طراحی لباس را کامل آموزش ببینند، پس این کتاب می تواند بانک اطلاعاتی جامعی برای طراحان لباس باشد....


  اکنون خرید کنید
  4000 طرح خطی طراحی لباس حرفه ای
 • دفتر طراحی مد و لباس پارس به همراه DVD آموزشی

  دسته بندی: طراحی، خیاطی، نساجی
  نام کتاب: دفتر طراحی مد و لباس پارس| انتشارات پارس دوک با سال ها تجربه در زمینه نشر و توزیع حرفه ای ترین کتابهای آموزشی مربوط به پوشاک این بار برآن  شده است که با استفاده از علم و تجربه اساتید، حرفه ای ترین آموزشگاه طراحی لباس و پارچه ایران (طراحان مد و لباس پارس) بهترین دفتر طراحی مد و لباس ایران را نشر ...... سایز A4


  اکنون خرید کنید
  دفتر طراحی مد و لباس پارس به همراه DVD آموزشی
 • فیگوراتیو زنانه در طراحی لباس

  دسته بندی: طراحی، خیاطی، نساجی
  نام کتاب: فیگوراتیو زنانه در طراحی لباس | به همان روشی که یک ابزار موسیقایی نیازمند کوک شدن به ­منظور تولید کالاهای منظم است، دست باید به وسیله تمرینات منظم به منظور رسیدن به یک سبک ترسیم انعطاف پذیر و شناور کوک شود. پیش از شروع مطالعه پیکره، انجام تمریناتی به منظور روان کردن دست و در جهت خلاص شدن از هرگونه تنش و یا هراس مناسب است. یک سری خطوط، منحنی­های متحدالمرکز، خطوط مارپیچ، آشیانه زنی و آشیانه زنی متقاطع تا زمانی که احساس آرامش به لحاظ روانی و چه به لحاظ فیزیکی.....


  اکنون خرید کنید
  فیگوراتیو زنانه در طراحی لباس